Iň aňsat ýol
çeşme adaty bölekleri


Önümiňizi hakykata öwüriň we ähli isleglere laýyk geliň. CNc freze, öwrüm we beýleki önümçilik tehnologiýalaryny ulanyp, çyzgylaryňyzy gowy madepartlara öwürýäris.

  • 35+ ýerüsti bezeg, 80+ metal we plastmassa
  • 1-1,000 bölek üçin dessine sitatalar
  • 1 iş gününden başlap wagt
Önümçilik mümkinçiliklerimiz
Önümçilik mümkinçiliklerimiziň örän giň topary bar we bir gezeklik prototip ýazmagy we pes göwrümli önümçiligi goldaýarys. Geometrik çylşyrymly bölekler ýa-da ýokary kosmetiki bölekler üçin öndüriji bolanymyz üçin buýsanýarys.
Lazer kesmek
Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek
Lazer kesmek hyzmatlarymyza serediň
CNC Milling
Takyk işlenip düzülen prototip ýa-da önümçilik bölekleri, ösen cNc işleýiş stansiýalaryny ulanyp öndürilýär.
CNC freze hyzmatlarymyza serediň
CNC öwrüm
Takyk CNC öwrülen bölekler, aýratynlyklaryňyza takyk ýasaldy
CNC öwrüm hyzmatlarymyza serediň
Sahypa metal
Lazer kesmek, egilmek, gaýtadan işlemek
Sheet metal hyzmatlarymyza serediň
lehimlenen
Iki ýa-da has köp bölegi ýylylyk, basyş ýa-da ikisi bilen birleşdirip, bölekler sowandan soň bogun emele getirýär.
Lazer kesmek hyzmatlarymyza serediň
lehimlenen
lehimlenen
Lazer kesmek hyzmatlarymyza serediň
Talap boýunça ösen önümçilik çözgütleri
Dizaýny ýa-da köpçülikleýin önümçilik ahyrky önümlerini barlamak üçin prototip gerek bolsa-da, Jiaxing Wanfeng Hardware Auto Parts Co., Ltd siziň üçin iň oňat çözgüt.
Çalt prototip
1-50 CNC işläp bejermek, lazer kesmek we beýleki usullar.
Pes ses
CNC Machining we SheetMetal Fabrication meýdançasy bar.
Köpçülikleýin önümçilik
Önümiň yzygiderli hili, CNC gaýtadan işlemek, guýma we lazer kesmek bar.
Kömekçi şertnama
Bir bitewi hyzmatlary üpjün edijiOn islegli önümçilik. Açmak şertnamasy bar.
100+ material erkin saýlanan metal bolup biler
Täsin aýratynlyklaryna düşünip, taslamaňyzyň üstünlikleri üçin iň gowy metal saýlaň.
Material 5
6-njy material
7-nji material
Material 8
Poslamaýan polat
11-nji material
9-njy material
13-nji material
Garyndy
Material 4
Hyzmat edýän pudaklarymyz
Lukmançylyk, robot, sarp ediş önümleri, awtoulag, howa, howa, goranmak, deňiz, ýaşyl energiýa, senagat we başgalar.
HAKYNDA
Kärhanamyz
Hytaýyň Zhejiang, taňze derýasynyň deltasyndaky möhüm şäherleriň birinde ýerleşýän “Jiaxing Wanfeng Hardware Auto Parts Co. Ltd.”, dünýädäki innowasiýa kompaniýalary üçin takyk CNC freze we öwrüm hyzmatlaryny hödürleýär. Önümi ösdürmegiň her bir basgançagynda siziň bilen işleýäris we önüm ideýalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek etjek ýokary hünärli tehniki toparymyz bar. 1000+ birlik üçin ýörite prototip ýa-da pes göwrümli önümçilik gerek bolsa-da, hyzmatymyz ikinji orunda durýar. Hil gözegçiligine güýçli üns bermek bilen, her gezek işi dogry ýerine ýetirýäris. Önüm ideýalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin ýokardan geçeris!
Aslynda syn ýazamok, ýöne bu stolda oturmaly bolýaryn, sebäbi bu gözlegde sanlyja sagatdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennile
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Örän maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaz diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň