Gazon otlaýjy üçin ýokary hilli elektrik pyçak | Wanfeng enjamlary

Gazon otlaýjy elektrik deşijimiz, has gowy burulma geçiriş berkligini üpjün etmek üçin, tormoz goýberilenden soň başlangyç torky ýok etmek üçin ýörite gurluşy ulanyň, sazlanyş aýlaw sesini ýok etmek, rotoryň aýlanmagynyň inersiýasyny azaltmak we öndürijiligini üpjün etmek üçin ýörite gurluşy ulanyň. ýokary tizlikli aýlanyşda aýlanmak. Rohs standartlaryna laýyklykda köp sanly halkara bazarynyň sowadyş meýdanyny üpjün etmek üçin Reddy ýörite düzediji ulanmak


Jikme-jiklikler

Bellikler

Wanfeng enjamynda, gowy saklanylýan gazonyň ähmiýetine düşünýäris we şonuň üçin gazon otlaýjylar üçin ýörite işlenip düzülen iň ýokary elektrik pyçaklaryny hödürleýäris. Elektrik pyçak gysgyçlarymyz ajaýyp takyklygy we gözegçiligi üpjün edýär, bu bolsa ekişiňiziň kesiş pyçaklaryny synap görmäge mümkinçilik berýär. Qualityokary hilli pyçak gysgyçlarymyz bilen, her gezek arassa we yzygiderli kesip bilersiňiz, netijede goňşularyňyza göriplik eder ýaly ajaýyp manikür gazony döredersiňiz.

Önümiň beýany:


Bar bolan gazon otlaýjylara adatça hereketlendiriji, pyçak we gysgyç girýär. El götermek, el bilen iteklemek we münmek ýaly gazon otlaýjylaryň dürli görnüşleri bar. Gazon otlaýjynyň esasy bölegi, ekiş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin pyçagyň tizligini sazlamakdyr. Gazon otlaýjy gysgyç gazon otlaýjynyň esasy geçiriji enjamydyr.

 

Gazon otlaýjynyň gysgyjy ylgaw blokundan we çeşmeden ybarat. Önümiň aýlanmagy wagtynda swing bloky merkezden gaçyryş güýji bilen bölünýär we hereketlendirijiniň güýjüni geçirmek üçin hereketlendiriji bölegine sürtülýär.

 

Gazon otlaýjynyň esasy wezipesi iki esse:

 

  1. Dişli ýerini sazlap, gazon otlaýjynyň tizligini sazlaň

 

  1. Artykmaç tork sebäpli hereketlendirijiniň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin artykmaç ýük goragyny üpjün edýär

Adamlar köplenç gazon otlaýjynyň ilkinji funksiýasyny bilýärler, şol bir wagtyň özünde has möhüm ýük götermek funksiýasyna ähmiýet bermeýärler. Şonuň üçin pes hilli gazon otlaýjy gysgyçlary saýlamak, blok sürtülmesi wagtynda eksantrik hadysalara sebäp bolup biler, ulanylanda debrýusyň uzynlygyny we ömrüni ep-esli azaldar; Has çynlakaý zyýany, hereketlendirijini goramazlygy, hereketlendirijiniň irki döwülmegine we gazon otlaýjynyň tehniki hyzmatyny ep-esli ýokarlandyrmagyna sebäp bolýar.

 

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Welaýat

Zhejiang

Marka

Jiaxin

Aýratynlyklary

Alýumin çase, Geçiriji güýji

Ölçegi

Tehniki çyzgy

Reňk

Metallohrom

Esaslandyryjy bölekler

Tigir bloky, Bahar, sürtülme tabagy

Tizligi aýlaň

Custöriteleşdirilen

Gaýtadan işlemek

Sintering - Poroşok metallurgiýasy

Gaplamak

Karton / faner gaplamak

Arza

Bag gurallaryGazon otlaýjy enjamlaryň abraýly üpjünçisi hökmünde Wanfeng Apparat, gazon ideginiň höwesjeňleriniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ygtybarly we täsirli pyçak gysgyçlaryny hödürlemek bilen buýsanýar. Elektrik pyçakly gysgyçlarymyz bilen, öndürijiligiň optimizasiýasy bilen enjamyň könelmegini we ýyrtylmagyny azaldyp, otlaýjynyň kesýän pyçaklarynyň rahat işlemegine we kesilmegine garaşyp bilersiňiz. Hünärmen landşaft bolsun ýa-da arassa gazony saklamaga höwesli öý eýesi bolsaňyzam, pyçak gysgyçlarymyz enjamlaryňyza iň oňat goşundy.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Aslynda syn ýazamok, ýöne bu stolda oturmaly bolýaryn, sebäbi bu gözlegde sanlyja sagatdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennile
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Gaty maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaz diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň