Gazon otlaýjy üçin ýokary hilli elektrik debriya | | Wanfeng enjamlary

Gazon otlaýjy elektrik deşijimiz, has gowy burulma geçiriş berkligini üpjün etmek üçin, tormoz goýberilenden soň başlangyç torky ýok etmek üçin ýörite gurluşy ulanyň, sazlanyş aýlaw sesini ýok etmek, rotoryň aýlanmagynyň inersiýasyny azaltmak we öndürijiligini üpjün etmek üçin ýörite gurluşy ulanyň. ýokary tizlikli aýlanyşda aýlanmak. Rohs standartlaryna laýyklykda köp sanly halkara bazarynyň sowadyş meýdanyny üpjün etmek üçin Reddy ýörite düzediji ulanmak


Jikme-jiklikler

Bellikler

Wanfeng enjamynda, gazon otlamak tejribesiniň möhümdigine düşünýäris. Gazon otlaýjylar üçin elektrik gysgyjymyz, her gezek optimal öndürijiligi üpjün edip, üznüksiz elektrik geçirişini üpjün etmek üçin niýetlenendir. Debriyajymyzy gurnanyňyzdan soň, enjamlaryňyzyň könelmegini we ýyrtylmagyny azaldyp, otlaýjy pyçaklary synap görüp bilersiňiz. Çydamly materiallardan ýasalan elektrik gysgyçlarymyz, agyr programmalaryň talaplaryna garşy durmak üçin gurlupdyr, şonuň üçin uzak wagtlap ygtybarlylygy üçin olara bagly bolup bilersiňiz.

Önümiň beýany:


Önümler rezin we rezinden ýelimleýji, organiki we organiki däl süýümler, skelet ýaly we dürli sürtülme material sazlaýjylary bilen gyzgyn basylýar. Durnuk sürtülme öndürijiligi (sürtülme koeffisiýenti 0.40-0.60), otag temperaturasynda ýokary sürtülme koeffisiýenti, pes könelmek, poroşok dökülmezlik, ekologiýa taýdan arassa material (ROHS ülňülerine laýyk), pes ses, esasanam statik tormozlamak üçin amatly (tormoz saklamak)

Birnäçe spesifikasiýa, köp saýlama, ýokary takyklyk, pes köýnek, gyşarmalary ret etmek we uzak ömri bilen howpsuzlygy goramaga borçlanýar.

Birnäçe spesifikasiýa, köp saýlama, ýokary takyklyk, pes köýnek, gyşarmalary ret etmek we uzak ömri bilen howpsuzlygy goramaga borçlanýar.

Gazon otlaýjy gysgyç aslynda gazon otlaýjy hereketlendiriji işleýän wagtynda pyçaklaryň aýlanmagynyň öňüni alyp biljek howpsuzlyk enjamydyr. Şeýle hem operatorlar üçin amatlylygy üpjün edip biler. Köne moda gazon otlaýjylarda, debrýus tigirleriň öwrülmeginiň öňüni alýar, şonuň üçin operator motory öçürmän duzagy boşadyp biler. Soňra, hereketlendiriji işledilende gazon otlaýjy gysgyç pyçaklaryň aýlanmagynyň öňüni alýar.

Baha:

DIY, Senagat

Motoryň çalyşmagy:

173CC

Maksimum beýiklik:

3 1 / 4in

Minut kesiş beýikligi:

1in

Marka ady:

Jiaxin

Aýratynlyk:

Alýumin çase, süýşmäge garşy, mejbury howa sowadyşy, geçiriş güýji

Ölçegi:

Tehniki çyzgy

Reňk:

Metallohrom

Gaýtadan işlemek:

Sintering - Poroşok metallurgiýasy

Arza:

Bag gurallary

Kepillik:

1 ýyl

Naprýa: eniýe:

230V

Kuwwaty:

1800W

Gelip çykan ýeri:

Hytaý

Model belgisi:

RBC411

Güýç çeşmesi:

Beýlekiler

Esaslandyryjy bölekler:

Tigir bloky, Bahar, sürtülme tabagy

Aýlanma tizligi:

Custöriteleşdirilen

Gaplamak:

Karton / faner gaplamak

MOQ:

1 sanyApparat çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde Wanfeng Apparat, müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýar. Gazon otlaýjylar üçin elektrik gysgyjymyz, kämillige wepalylygymyzyň diňe bir mysalydyr. Gaty ulanyşa garşy durmak üçin gysgyçlarymyzy üns bilen dizaýn edýäris we öndürýäris, hatda kyn şertlerde-de kemsiz ýerine ýetirýäris. Innowasiýa we müşderileri kanagatlandyrmak borjumyz bilen, hünärmenler we jaý eýeleri üçin ileri tutulýan seçime öwrülip, ​​pudakda güýçli abraý gazandyk.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Aslynda syn ýazamok, ýöne bu stolda oturmaly bolýaryn, sebäbi bu gözlegde sanlyja sagatdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennilee
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça ýer bilen noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Gaty maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaýaryn diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň