“Zero Turn Mower” üçin ýokary hilli elektrik debrýus - Wanfeng enjamy

Gazon otlaýjy elektrik deşijimiz, has gowy burulma geçiriş berkligini üpjün etmek üçin, tormoz goýberilenden soň başlangyç torky ýok etmek üçin ýörite gurluşy ulanyň, sazlanyş aýlaw sesini ýok etmek, rotoryň aýlanmagynyň inersiýasyny azaltmak we öndürijiligini üpjün etmek üçin ýörite gurluşy ulanyň. ýokary tizlikli aýlanyşda aýlanmak. Rohs standartlaryna laýyklykda köp sanly halkara bazarynyň sowadyş meýdançasyny üpjün etmek üçin Reddy ýörite düzediji ulanmak


Jikme-jiklikler

Bellikler

Wanfeng enjamynda, ýokary hilli elektrik gysgyçlarynyň nol öwrüjiler üçin ähmiýetine düşünýäris. Takyk hereketlendirilen gazon otlaýjy bölekleriň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde biz hünärmenleriň we jaý eýeleriniň isleglerini kanagatlandyrýan ajaýyp önümleri bermäge borçlanýarys. Elektrik gysgyçlarymyz, takyk gözegçiligi we elektrik geçirişini üpjün edip, üznüksiz we ygtybarly işlemek üçin ýörite döredildi. Nol öwrüm otlaýjy gysgyçlarymyz bilen, öndürijiligiň ýokarlanmagyna, çydamlylygynyň ýokarlanmagyna we tehniki hyzmatyň çykdajylarynyň azalmagyna garaşyp bilersiňiz.

Önümiň beýany:


Bar bolan gazon otlaýjylar adatça hereketlendirijini, pyçagy we gysgyçlary öz içine alýar. El götermek, el bilen iteklemek we münmek ýaly gazon otlaýjylaryň dürli görnüşleri bar. Gazon otlaýjynyň esasy bölegi, ekiş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin pyçagyň tizligini sazlamakdyr. Gazon otlaýjy gysgyç gazon otlaýjynyň esasy geçiriji enjamydyr.

 

Gazon otlaýjynyň gysgyjy ylgaw blokundan we çeşmeden ybarat. Önümiň aýlanmagy wagtynda swing bloky merkezden gaçyryş güýji bilen bölünýär we hereketlendirijiniň güýjüni geçirmek üçin hereketlendiriji bölegine sürtülýär.

 

Gazon otlaýjynyň esasy wezipesi iki esse:

 

  1. Dişli ýerini sazlap, gazon otlaýjynyň tizligini sazlaň

 

  1. Artykmaç tork sebäpli dörän motoryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin artykmaç ýük goragyny üpjün edýär

Adamlar köplenç gazon otlaýjynyň ilkinji funksiýasyny bilýärler, şol bir wagtyň özünde has möhüm ýük götermek funksiýasyna ähmiýet bermeýärler. Şonuň üçin pes hilli gazon otlaýjy gysgyçlary saýlamak, blok sürtülmesi wagtynda eksantrik hadysalara sebäp bolup biler, ulanylanda debrýusyň uzynlygyny we ömrüni ep-esli azaldar; Has çynlakaý zyýany, hereketlendirijini goramazlygy, hereketlendirijiniň irki döwülmegine we gazon otlaýjynyň tehniki hyzmatyny ep-esli ýokarlandyrmagyna sebäp bolýar.

 

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Welaýat

Zhejiang

Marka

Jiaxin

Aýratynlyklary

Alýumin çase, Geçiriji güýji

Ölçegi

Tehniki çyzgy

Reňk

Metallohrom

Esaslandyryjy bölekler

Tigir bloky, Bahar, sürtülme tabagy

Tizligi aýlaň

Custöriteleşdirilen

Gaýtadan işlemek

Sintering - Poroşok metallurgiýasy

Gaplamak

Karton / faner gaplamak

Arza

Bag gurallaryNol öwrüm otlaýjy gysgyçlarymyz, ösen tehnologiýalar we premium materiallar bilen öndürilýär we olary agyr programmalar üçin ideal edýär. Könelen debriyajy çalyşmaly ýa-da bar bolan nol öwrüjini täzelemeli bolsaňyzam, köp sanly elektrik gysgyçlary, belli bir modeliňize laýyk laýyklygy tapyp bilersiňiz. Iň ýokary öndürijilige we uzak ömre ünsi jemläp, gysgyçlarymyz açyk açyk şertlerde yzygiderli ulanmagyň talaplaryna garşy durmak üçin döredildi. Gazon ideg amallaryňyzyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrjak ygtybarly nol öwrüm otlaýjy gysgyçlary üçin Wanfeng enjamyna ynanyň.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Aslynda syn ýazamok, ýöne bu stolda oturmaly bolýaryn, sebäbi bu gözlegde sanlyja sagatdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennile
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Örän maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaz diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň