2023.8.9 - 8.13 Ho Chi Minh halkara gurluşyk materiallary we öý enjamlary sergisi, Wýetnam

Serginiň ýerleşýän ýeri SECC, Halkara sergi merkezi, Ho Chi Minh şäheri, Wýetnam

Guramaçy Wýetnamyň Milli Gurluşyk ministrligi

Sergi giriş

Wýetnamda binagärlik, gurluşyk materiallary bezegi we öý mebelleri (VIETBUILD) halkara sergisi 1997-nji ýylda esaslandyryldy we gozgalmaýan emläk, gurluşyk materiallary üçin işlenip düzüldi.

Öý bezegi, öý esbaplary, öý enjamlary, enjamlar we şuňa meňzeş önümler ýaly enjamlar we komponentler öndürmek üçin meşhur sergi. Sergi her ýyl Wýetnamyň Ho Chi Minh şäheriniň Hanoý şäherinde geçirilýär

Danang we Canju, umumy göwrümi 17000-e golaý stend bilen 10 sessiýa aýlandy, 20-den gowrak ýurtdan we sebitden sergä gatnaşyjylary we jemi 450000 myhman geldi.

Zhongzhong, Wýetnamda gurluşyk materiallary we öý bezegi pudagynda giň we gowy abraýa eýe. Pandemiýadan öň hytaýly sergiler hemişe VIETBUILD sergilerine iň uly daşary ýurt gatnaşyjylarydy

Sergi topary.

 

Serginiň gerimi

Gurluşyk materiallary: keramika, tebigy we emeli daşlar, paneller we gurluşyk şablonlary, bezeg materiallary, örtükler we boýaglar, pollar we halylar, diwar kagyzy

Gapylar we penjireler we enjam enjamlary, potolok we üçek materiallary, aýna perde diwarlary, daşky gurşawy goramak enjamlary we tehnologiýa, infrastruktura tehnologiýasy we gurluşyk materiallary;

Gurluşyk tehnikasy: gurluşyk tehnikasy, gaýtadan işleýän enjamlar, gurluşyk meýdançasynyň gorag enjamlary, gurluşyk tehnikasy, gurluşyk enjamlary we ş.m.

HVAC: kondisioner, howa çalşygy enjamlary, ýyladyş tehnologiýasy, sowadyjy ulgamlar, sanitar-tehniki enjamlar, elektrik we yşyklandyryş ulgamlary;

Aşhana we hammam enjamlary: aşhana gap-gaçlary, sanitariýa enjamlary, aşhana enjamlary, turba enjamlary, klapanlar, suw we gaz üpjünçiligi desgalary, sport we dynç alyş enjamlary we ş.m.

Enjam gurallary: gurluşyk enjamlary, elektrik el bilen pnewmatik gurallar, bagbançylyk gurallary, gazon otlaýyş gurallary, suwaryş enjamlary;

Beýlekiler: yşyklandyryş enjamlary, liftler, gün energiýasy, gündelik zerur zatlar, öý bezegi we sowgatlar.

 

 

Müşderi suraty

 

 

 


Poçta wagty: 2023-08-16 15:10:00
Aslynda syn ýazamok, ýöne bu stolda oturmaly bolýaryn, sebäbi bu gözlegde sanlyja sagatdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennile
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Gaty maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaz diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň