WanFeng, OEM / Modifiedparts-i öz içine alýan ähli görnüşli Elektrik PTO Debriyajyny ýasamagy ýüregine düwdi

  • DÜZGÜN GARŞY - PTO gysgyçlarynyň hemmesini geýmek üçin sazlap bolýar. Bu çykdajylary tygşytlaýar we ahyrky ulanyjynyň iş wagtyny tygşytlaýar. Debriyaj enjamda sazlanyp bilinýändigi sebäpli, ahyrky ulanyjy enjamdaky debriyajyň hyzmat möhletini ep-esli uzaldyp biler.


  • Simönekeý gurnama - gysgyçlaryň köpüsi öňünden düzülen bir bölek dizaýn bolany üçin, ekiş öndürijisinde ýa-da ahyrky ulanyjy bilen düzediş girizilmez. Debriyaj we tormoz funksiýalary, az mukdarda ýer tutýan bir bölümde bar.

Poçta wagty: 2023-12-01 14:59:46
Hakykatdanam syn ýazamok, ýöne bu stolda hökman gözlemeli bolanymdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennile
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Örän maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaz diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň