Hekaýamyz


 

 

Bu kompaniýa 2003-nji ýylda esaslandyryldy, ahlak häsiýetine, iş hiliniň düşünjesine eýerýär, hünärmen işgärlere, önümçiligi awtomatlaşdyrmaga, häzirki zaman kärhanalarynyň hiline, dizaýn ülňülerine ygrarly ösen gaýtadan işleýän enjamlary işjeň ornaşdyrýar.

Dürli awtoulag böleklerini (awtoulag kondisioneriniň elektromagnit debriyajy, amortizator turbasy, möhürleýji bölekleri we beýleki bölekleri gaýtadan işlemek we galyndy dizaýny we önümçiligi) gözleg we işläp taýýarlamak we öndürmekde ýöriteleşen başlangyç kompaniýasy. AAA kärhana karz reýting şahadatnamasy, IATF16949 Awtoulag hilini dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, IS09001 hil dolandyryş ulgamy sertifikat kärhanasy. Yllaryň dowamynda ýokary hilli ýetişen önümler, gowy abraý, çalt ösüş gazandy, hyzmatdaşlaryň ynamyny gazandy.

 

 

 

 

 

Aslynda syn ýazamok, ýöne bu stolda oturmaly bolýaryn, sebäbi bu gözlegde sanlyja sagatdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennile
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Gaty maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaz diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň