Wanfeng enjamynda ýumşak guýmak we ýokary dadyp görmek üçin premium viski çüýşesi spigot

Keg jübüti roman we üýtgeşik birleşdiriji. Elektroplatasiýa prosesini kabul etmek. Şerap bilen gatnaşygyndaky ähli komponentler iýmit derejesindäki poslamaýan polatdan ýasalýar. Esasy beden bürünçden hem ýasalyp bilner. Wagtyň geçmegi bilen könelmez we hrom barrel birleşdirijisi ýaly döwülmez. Çydamlylygy we himiki garşylygy ýokarlandyryp biler. Akademiki häsiýet. Synag iň ýokary çydamlylygy we arassaçylygy, ýokary arassalygy bar we piwo, çakyr we sidr, NSF kepillendirilen iýmit derejeli möhürler, Europeanewropanyň iýmit derejeli çalgylary üçin ulanylyp bilner we göni iýip bolýar.


Jikme-jiklikler

Bellikler

“Wanfeng” enjamynda, inçe viskiň lezzetini ýokarlandyrmakda jikme-jikliklere üns bermegiň ähmiýetine düşünýäris. Wiski çüýşeli spigot, ýokary ussatlyga we oýlanyşykly dizaýna wepalylygymyzyň subutnamasydyr. Highokary hilli 304 poslamaýan polatdan ýasalan bu spigot deňsiz-taýsyz çydamlylygy kepillendirýär we viski guýýanlaryňyzyň ýakyn ýyllarda kemsiz galmagyny üpjün edýär. Wiski çüýşeli spigotymyzyň takyk işlenip düzülen dizaýny, her guýma bilen yzygiderli akymy üpjün edýär, yzygiderli we gözegçilikde saklanýar. göni stakanyňyza akyň. Smoothumşak işlemek, islendik viski kolleksiýasyna ýa-da bar sazlamasyna çylşyrymlylyk goşup, ajaýyp estetika bilen doldurylýar. Wiski içmek sungatyna baş goşuň, spigotymyz adaty bir guýyny arassalanan tejribä öwürýär.

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: YueCheng
Şahadatnama: CE / EUB
Haryt materialy: 304 poslamaýan polat
MOQ: 10 bölek.


Aýratynlyklary:
1. Gabat gelmek:
Gap-gaç birikdirijimiz, dünýädäki iň uly ölçegli gabyklar bilen gabat gelýär. Dünýäniň nirede ýerleşýändigine garamazdan, piwo önümçiliginiň paýlanyş isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň oňat çözgütdir.
2. Ajaýyp öndürijilik:
Barrel birikdirijimiz ajaýyp öndürijiligi we işlemegi üpjün edýär. Uzak möhletli ulanylanda-da, birikdiriji durnukly akymy we ýokary hilli piwo üpjün edýär, poslamaýan polat gurluşy bolsa kiçijik barrele laýyk gelýän basyş we temperaturanyň inçe deňagramlylygyny saklaýar.
3. Arassalamak we saklamak aňsat:
Çydamly poslamaýan polat gurluşy sebäpli önümlerimizi arassalamak we saklamak gaty aňsat. Simpleönekeý we yzygiderli arassalamak arkaly bu birikdirijiler has uzak wagtlap ulanylyp bilner, şeýlelik bilen piwo hapalanmak howpuny azaldar.
Arza:
Gämi duralgalarymyz barlar, restoranlar, öý piwo önümleri we Draft piwo hödürlenýän beýleki ýerler üçin amatlydyr. Garalama piwo paýlanyşyny has ýönekeý we ýakymly edýär.


Aýratynlyklary:
Kiçijik barrel jübütlerimiz, maksadyna baglylykda dürli ululykda gelýär. Aýratynlyklar aşakdakylar:
-Ewropa Keg birikdirijileri: S (G görnüşi), D (A görnüş), U (S görnüşi), A (M görnüşi), G (G görnüşi);
ABŞ-da keg jübütleri: D (Sankey), S (Slaýder), G (G görnüşli), U (Twist)
-German Keg birleşdirijisi: A (A görnüşi), M (M görnüşi)
-Başga birikdirijiler (J, R we ş.m.) isleg boýunça hem berlip bilner.Wiski çüýşeli spigotymyzyň kömegi bilen halaýan viskiňiziň baý tagamlaryna we hoşboý yslaryna çümüň. Onuň ajaýyp gurluşy, ruhuň bitewiligini saklamaga kömek edýär we ähli çylşyrymlylyklarynda lezzet almaga mümkinçilik berýär. Wiski bilýän bolsaňyz ýa-da aýratyn ýagdaýlarda bir stakandan lezzet alýan bolsaňyz, spigot viski içmek tejribäňizi täze derejä çykarýar. Dostlaryňyzy, maşgalaňyzy ýa-da kärdeşleriňizi viski kömegi bilen iň soňky viski dadyp görmek tejribesine gatnaşmaga çagyryň çüýşe spigot. Öý barlary, restoranlary ýa-da viski höwesjeňlerine sowgat bermek üçin ajaýyp bu premium spigot, ajaýyp dizaýn bilen işlemegi birleşdirýär. Wiski guýmak sungatyna gujak açyň we Wanfeng enjamynyň rugsady bilen her ýygnanyşygy ýokary derejä çykaryň. Bellik: Berlen mazmun nusga bolup, aýratyn zerurlyklary we talaplary kanagatlandyrmak üçin hasam kämilleşdirilmeli we özleşdirilmelidir.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Aslynda syn ýazamok, ýöne bu stolda oturmaly bolýaryn, sebäbi bu gözlegde sanlyja sagatdan soň garaşyşymdan has ýokarydy. Dogrusyny aýtsak, muny diňe şu şenbe güni jemledik, birnäçe sagatlap bu stolda oturanymyzdan soň, açyk rustiki, owadan reňkde durýan stoluň üstünde durjak ajaýyp zatlardan başga zadym ýok!

Jennile
Kompýuter işi üçin ajaýyp stol. Kitaplar, noutbuklar, ikinji monitorlar, kagyz resminamalary, stol çyrasy we ş.m. üçin köp ýer, ýöne gaty az aýak yzy bar! Güýçli we ýumşak, ýokary hilli we hünärli görünýär we duýulýar.

Damian
Ajaýyp stol! 2 monitor we goşmaça noutbuk saklamaga ýeterlik derejede berk. Boýy sazlamak gysga ýa-da uzyn üçin ajaýyp. Gaty maslahat berilýär.

Kowaluski
Bu stol meniň öýümde gaty gowy işleýär. Gurnama görkezmeleri şekiller, tekst gaty az we bir suratda motor gurnama we kysmat nädogry ýerleşdirilen, ýöne ajaýyp işlemegi üçin ýönekeý 5 minutlyk yzyna gaýtarmak siklidi. Ony hiç haçan satyn almaly bolmaz diýip umyt edýärin, ýöne her gezek aýratyn satyn alardym.

Kristofer

Biz bilen habarlaşyň